Ontslagtoestemming via UWV WERKbedrijf

De werkgever heeft voor beëindiging van de arbeidsovereenkomst vooraf toestemming ( een zogenaamde ontslagvergunning) nodig van UWV WERKbedrijf. De wettelijke grondslag is te vinden in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945.

Wanneer de werkgever de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd zonder de vereiste ontslagvergunning, kan de werknemer binnen zes maanden de vernietigbaarheid van de opzegging inroepen.

Stappen in de aanvraag van een ontslagvergunning bij het WERKbedrijf zijn:

De procedure wordt gestart doordat de werkgever een schriftelijke aanvraag indient bij de locatie van Arbeidsjuridische dienstverlening in het werkgebied van het WERKbedrijf waar de werknemer zijn of haar arbeid verricht of heeft verricht. Aan deze procedure zijn geen kosten verbonden. De aanvraag gebeurt per ondertekende brief.

De werkgever kan ontslag aanvragen om een aantal redenen. Die kunnen bedrijfseconomisch van aard zijn of gelegen zijn in de persoon van de werknemer. UWV WERKbedrijf moet beschikken over volledige en adequate gegevens om een oordeel te kunnen geven over de aannemelijkheid van de door de werkgever aangevoerde reden(en) van het ontslag.

Na ontvangst wordt de ontslagaanvraag op volledigheid beoordeeld. Het kan zijn dat meer gegevens of bescheiden nodig zijn. Dan worden er gerichte vragen gesteld en krijgt de werkgever acht dagen om zijn of haar aanvraag aan te vullen. Die termijn van acht dagen kan onder bijzondere omstandigheden worden verlengd. Zijn voldoende gegevens ontvangen, dan krijgt de werknemer een kopie van de ontslagaanvraag toegezonden. Eventuele bijlagen, zoals bedrijfseconomische gegevens, worden gewoonlijk meegezonden.

Zodra de aanvraag compleet is, krijgt de werknemer de gelegenheid om binnen twee weken verweer te voeren, dat wil zeggen op de ontslagaanvraag te reageren. Hij of zij kan zich daarbij laten bijstaan. Hiertoe krijgt de werknemer een verweerformulier en een kopie van alle stukken (ontslagaanvraag en bijlagen) toegestuurd. Het is de werknemer aan te raden hierbij eerst advies in te winnen.

Zodra UWV WERKbedrijf over voldoende informatie beschikt, worden alle stukken voor advies aan de Ontslagadviescommissie voorgelegd. Deze commissie bestaat uit een werkgevers- en een werknemersvertegenwoordiger en geeft een advies aan het WERKbedrijf of de toestemming voor ontslag moet worden verleend of geweigerd.

Vervolgens wordt na het horen van het advies van de Ontslagadviescommissie een gemotiveerde beslissing genomen. In de motivering staan dan zowel de reden(en) voor het gevraagde ontslag, een samenvatting van het verweer van de werknemer, als de afweging die het WERKbedrijf heeft gemaakt tussen de belangen van de werkgever en werknemer om tot de beslissing te komen. Beide partijen krijgen deze gelijktijdig toegestuurd.