Heb ik recht op een WW-UITKERING?

Vanaf oktober 2006 geldt een nieuwe WW regeling. Wanneer u als werknemer uw baan verliest, komt u in principe in aanmerking voor een WW-uitkering. Alleen bij een ontslag op staande voet, komt u niet in aanmerking voor een uitkering. Voor een WW-uitkering in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

26 uit 36 weken-eis

Om recht te krijgen op een WW-uitkering moet u aan de wekeneis voldoen: u moet in de 36 weken voor de eerste werkloosheidsdag minimaal 26 weken in loondienst gewerkt hebben. U hoeft niet fulltime te hebben gewerkt: wanneer u in een week op één dag heeft gewerkt, telt die week mee als gewerkte week. De weken waarin u vakantie of ander doorbetaald verlof heeft opgenomen, kunt u ook meetellen. Weken waarin u als zelfstandige heeft gewerkt, tellen niet mee. Ook weken die al zijn meegeteld voor een eerdere uitkering tellen niet mee. Voor musici, filmmedewerkers en artiesten en de werknemers die deze groepen technisch ondersteunen bestaat er een verlaagde wekeneis. Zij moeten 16 uit 39 weken gewerkt hebben.

Voldoet u aan de 26 uit 36 weken-eis heeft u minimaal recht op 3 maanden WW-uitkering.

Jaren-eis WW

U hebt recht op een langere uitkering als u ook aan de jareneis voldoet. Dit houdt in dat u in de vijf jaar voordat u werkloos werd minstens vier jaar voldoende hebt gewerkt. U hebt voldoende gewerkt als u in een jaar over 52 of meer dagen loon hebt ontvangen.

Het jaar waarin u werkloos bent geworden, telt bij de berekening hiervan niet mee. Een verlengde uitkering duurt maximaal 35 maanden. Hoe lang de uitkering precies duurt, is afhankelijk van uw totale arbeidsverleden. De jaren waarin u kinderen hebt verzorgd kunnen ook gedeeltelijk meetellen.Vanaf 2007 kan ook een jaar waarin u mantelzorg hebt verricht meetellen.

Bepalen arbeidsverleden

Om uw totale arbeidsverleden te bepalen telt u uw fictieve en feitelijke arbeidsverleden bij elkaar op. Voor elk jaar dat u hebt gewerkt, hebt u recht op een WW-uitkering van een maand.

Fictief arbeidsverleden en WW

Dit zijn alle jaren vanaf het kalenderjaar waarin u achttien jaar werd tot en met 1997.

Feitelijk arbeidsverleden en WW

Vanaf 1998 worden de daadwerkelijk gewerkte jaren geteld. Een jaar telt mee als u in dat jaar over 52 dagen of meer loon hebt ontvangen. U moet zelf kunnen aantonen wat uw feitelijke arbeidsverleden is, bijvoorbeeld via een jaaropgave voor de belastingdienst of loonstrookjes.

Wat telt als werk bij de jaren-eis van de WW?

Een jaar telt mee voor de jaren-eis van de WW als u in dat jaar over 52 dagen of meer loon hebt ontvangen. Ook jaren waarin u voor uw kinderen hebt gezorgd, kunnen meetellen voor de jareneis. Vanaf 2007 geldt dit ook als u mantelzorg verleent.

Zorg voor uw kinderen en de WW

Als u op of na 1 januari 2005 werkloos bent geworden, tellen de jaren dat u voor uw kind of kinderen tot 5 jaar hebt gezorgd, geheel of gedeeltelijk mee voor de jaren-eis van de WW.

Hierbij geldt het volgende: