Recht op compensatie transitievergoeding?

door Caroline Besseling, Personeelsrecht
datum 26 februari 2019

Werkgevers kunnen definitief vanaf 1 april 2020 een compensatie aanvragen voor de transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Hiervoor is een regeling gepubliceerd.

De laatste tijd kwam de compensatieregeling in het nieuws, omdat werkgevers hierover meer duidelijkheid wilden. Met de publicatie van de Regeling compensatie transitievergoeding en de inwerkingtredingsdatum is het één en ander verduidelijkt. De beoogde ingangsdatum is nu definitief: de compensatie is vanaf 1 april 2020 aan te vragen als een werkgever bij (gedeeltelijk) ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (na minimaal twee jaar) een (transitie)vergoeding heeft betaald.

Belangrijk!

Werkgevers die op of na 1 juli 2015 maar vóór 1 april 2020 de vergoeding hebben betaald, moeten op uiterlijk 30 september 2020 de compensatie hebben aangevraagd

De wet die compensatie van de aan langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaalde transitievergoeding mogelijk maakt, is op 20 juli 2018 gepubliceerd. Er komt nog een regeling voor de aanvraagprocedure en verstrekking van de vergoeding. Bedoeling is om aanvragen van compensatie vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken. Je kunt dan met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 deze compensatie aanvragen.

Wat betekent de compensatieregeling voor jouw bedrijf?

Heb je een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heb je hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt je met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. Vanaf 1 april 2020 treedt deze wet in werking.

Bewaar de documenten

Als de compensatieregeling ingaat, kun je een aanvraag doen. Het UWV vraagt je dan documenten met de aanvraag mee te sturen waarmee aangetoond wordt dat je het dienstverband hebt beëindigd. En documenten die aantonen waarom je dit deed.

Om te beoordelen of recht bestaat op compensatie en wat de hoogte daarvan is, moet UWV in ieder geval het volgende kunnen vaststellen:

– dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
– de duur van de arbeidsovereenkomst;
– dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
– dat transitievergoeding is betaald;
– hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden; en
– hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte waren.

De werkgever zal hiertoe veelal de volgende gegevens verstrekken:

• De arbeidsovereenkomst met de betreffende werknemer.
• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege is geëindigd: bescheiden waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

Dit kan zijn:

o de beschikking waaruit blijkt dat UWV toestemming heeft verleend voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid;

o de beschikking van de kantonrechter waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst om die reden is ontbonden; of

o de beëindigingsovereenkomst die ziet op het (na ommekomst van de periode van het opzegverbod tijdens ziekte) met wederzijds goedvinden beëindigen van de arbeidsovereenkomst wegens langdurige arbeidsongeschiktheid.

• Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van UWV: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts.

• Het door de werkgever tijdens ziekte betaalde loon (aan de hand van loonstroken).

• De gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen.

• Bewijs van betaling van de (transitie)vergoeding. Bij betaling in termijnen zullen betalingsbewijzen moeten worden overlegd waaruit blijkt dat de gehele vergoeding is voldaan.

Medische gegevens, zoals de aard van de ziekte, vraagt het UWV niet op.

Zet de declaratie tussen 1 april 2020 tot 30 september 2020 in je agenda.

Het aanvraagformulier is ter zijner tijd bij het UWV verkrijgbaar.